Principeverzoek ingediend bij provincie Gelderland

21 maart 2024 Matthijs Oppenhuizen

In dit nieuwsbericht gaat het over het principeverzoek dat wij hebben ingediend bij de provincie Gelderland. We leggen ook onze redenen uit waarom wij dit principeverzoek hebben ingediend bij de provincie.

Principeverzoek ingediend bij de provincie Gelderland
Recent hebben we een principeverzoek ingediend bij de provincie Gelderland voor Windpark Papenslagweg. Daarin verzoeken wij de provincie om als bevoegd gezag op korte termijn formeel te besluiten om de benodigde (planologische) procedure(s) voor Windpark Papenslagweg zo snel mogelijk te starten. Het volledige principeverzoek staat op onze website, klik daarvoor hier

In juni 2023 dienden we een principeverzoek in bij de gemeente Lochem. Sindsdien is er veel gezegd en geschreven over dit principeverzoek, het windpark, de gemeente en de provincie. In deze nieuwsbrief leggen we uit waarom we nu een principeverzoek indienen bij de provincie.

Gemeente neemt geen besluit
Zoals eerder in nieuwsbrieven gemeld, vinden wij dat de gemeente geen besluit neemt op ons principeverzoek. De gemeente geeft geen antwoord op de vraag hoe de gemeente tegenover ons windpark staat en of de gemeente bereid is de benodigde procedure(s) te starten. Dit zorgt ervoor dat het waarschijnlijk jaren duurt voordat duidelijk is of de gemeente wel of niet de procedure(s) wil beginnen voor Windpark Papenslagweg.

Voor de volledigheid: het starten van de procedure(s) is nog geen besluit dat het windpark er komt. Als de procedure of procedures start of starten, beginnen allerlei onderzoeken naar onder andere geluid, slagschaduw en ecologie die duidelijk maken of in dit gebied windmolens kunnen staan. In de procedure(s) zitten meerdere momenten waarop de overheid die de procedure(s) doorloopt (het bevoegd gezag) nog kan besluiten het plan te wijzigen of te stoppen.

Uitspraken van wethouder kloppen niet
Met name tijdens de politieke avond van 12 februari 2024 deed de wethouder van Lochem uitspraken die niet kloppen. Hij zei die avond tegen de gemeenteraad onder andere dat de provincie de bevoegdheid voor het windpark overdraagt aan de gemeente. Dit zou de provincie binnenkort per brief bevestigen, zei de wethouder. De provincie heeft echter de bevoegdheid voor Windpark Papenslagweg tot op heden niet overgelaten aan de gemeente. Ook zei de wethouder op 12 februari 2024 meerdere keren ten onrechte dat er geen initiatief voor een windpark is. 

In onze brief aan de provincie als onderdeel van ons principeverzoek gaan we hier nader op in.

Overdracht alleen bij versnelling of andere voordelen
De provincie is op basis van de Elektriciteitswet het bevoegd gezag voor Windpark Papenslagweg. Dus de provincie is de overheid die de beslissingen kan nemen over het windpark. In de wet staat dat de provincie deze bevoegdheid kan overlaten aan de gemeente, mits besluitvorming door de gemeente het project versnelt of als hier andere aanmerkelijke voordeel aan zitten. Dit is niet aan de orde bij Windpark Papenslagweg. Het besluit van de gemeente – of juist het gebrek daaraan – betekent vertraging voor Windpark Papenslagweg. Dat zorgt voor grote nadelen, waaronder dat het halen van het doel van meer duurzame elektriciteit in 2030 steeds lastiger te halen wordt. 

Overheden moeten zich houden aan gemaakte afspraken
Eerder verwezen we naar een brief van de gedeputeerde van de provincie van 9 januari 2024. Daarin benadrukt de gedeputeerde dat het belangrijk is dat het doel van 2030 wordt gehaald. Een belangrijke tussenstap daarin is dat erop wordt ingezet dat vergunningen voor bijvoorbeeld windprojecten die bijdragen aan het doel van 2030 uiterlijk per 1 januari 2025 zijn verleend. Daarom is snelheid in de benodigde energieprojecten nodig, ook voor Windpark Papenslagweg, zo schreef de gedeputeerde aan de gemeente. De gedeputeerde vroeg de gemeente te garanderen dat Windpark Papenslagweg voortvarend wordt opgepakt. Anders wordt de bevoegdheid niet aan de gemeente overgelaten, zo staat in die brief.

Wij vinden het belangrijk dat overheden zich houden aan gemaakte afspraken. Dat is met name het doel van 2030 voor meer duurzame elektriciteit. Ook de provincie heeft in het coalitieakkoord afgesproken zich daaraan te houden. Om dat doel te halen, moeten ook tussendoelen – zoals op tijd vergunningen verlenen – worden gehaald. 

Er zijn besluiten nodig
De gemeente geeft geen inhoudelijk antwoord op ons principeverzoek. De uitspraken van de wethouder op 12 februari 2024 bevestigen dat de gemeente Lochem dit standpunt niet wijzigt. Wij kijken naar de doelstellingen die de overheden zelf hebben bepaald en afspraken die daarover zijn gemaakt. Wij komen tot de conclusie dat er besluiten nodig zijn over concrete projecten zoals Windpark Papenslagweg om deze doelen te halen. Met het huidige standpunt van de gemeente lukt dat niet. De provincie bevestigde in de brief van 9 januari 2024 dat voortgang van projecten nodig is. Daarom dienen wij nu een principeverzoek in bij de provincie, omdat dit de overheid is die volgens de Elektriciteitswet die erover gaat. 

Vervolg
De eerstvolgende stap is dat de provincie nu inhoudelijk reageert op ons principeverzoek. We weten niet wanneer die reactie komt, maar blijven daarvoor in contact met de provincie. Verder benadrukken we dat we hiermee niet de gemeente willen passeren. Als de provincie besluit de procedure(s) te starten, is volgens ons goed als de provincie, gemeente en wij hierin samenwerken en dus de gemeente ook betrokken blijft. 

Onder andere via onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van eventuele ontwikkelingen.