Doe mee

Omgeving kan betrokken zijn
De omgeving - inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties -  kan op meerdere manieren betrokken zijn bij dit windpark. Dat kan door:

  1. Met de initiatiefnemers in de omgevingsraad te overleggen over het plan;
  2. Mee te investeren en mede-eigenaar te worden via energiecoöperatie LochemEnergie;
  3. Mee te denken over het beheer en de besteding van het omgevingsfonds.

Hieronder leest u daar meer over of bekijk onderstaande video (tekst loopt door onder de video).

Omgevingsraad
Om het windpark te kunnen bouwen, hebben we een omgevingsvergunning nodig. Om deze vergunning te kunnen aanvragen, moeten we een gedetailleerd plan hebben. In dat plan staat onder andere waar de windmolens komen, hoe groot ze worden en of er wordt voldaan aan de regelgeving. Graag betrekken we omwonenden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere geïnteresseerden bij het maken van dit plan. De onderzoeken die hiervoor nodig zijn, geven veel inzicht in wat het betekent voor de omgeving als de windmolens er staan. Ook horen we graag wat aandachtpunten zijn van de omgeving. We kunnen dan onderzoeken of daar in het plan rekening mee kan worden gehouden. Daarom stellen we voor een omgevingsraad in te richten. Daaraan kunnen omwonenden, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit de omgeving deelnemen. Samen met de omgevingsraad bespreken we het plan en andere onderwerpen waar de omgevingsraad het over wil hebben. Mocht u interesse in of vragen over deze omgevingsraad hebben, neem dan contact met ons op via info@windparkpapenslagweg.nl.

Kaders en uitgangspunten en verslagen van bijeenkomsten
Inmiddels is de omgevingsraad bijeengekomen. Verslagen van bijeenkomsten van de omgevingsraad en andere informatie die daar onderdeel van is, vindt u op deze website. Klik daarvoor hier

In de bijeenkomst van 10 mei 2023 zijn kaders en uitgangspunten van de omgevingsraad besproken. Klik hier om deze kaders en uitgangspunten te lezen. 

Investeer mee
Via energiecoöperatie LochemEnergie kunnen inwoners (ook uit Hof van Twente) mee-investeren in het windpark. De coöperatie maakt het mogelijk dat zij door middel van lidmaatschap van de coöperatie mede-eigenaar kunnen worden van het windpark en zo voordelen halen op de persoonlijke investering die zij hierin doen. LochemEnergie is er verantwoordelijk voor dat dit verder wordt vormgegeven.

LochemEnergie is een van de initiatiefnemers van het windpark en is daardoor een van de eigenaren van het windpark. Gebruikelijk bij lokaal coöperatief eigendom is dat tevens een deel van het rendement van het coöperatieve deel van het windpark wordt besteed aan bijvoorbeeld nieuwe projecten. Daarover beslissen de leden van de coöperatie. De opbrengst van het coöperatieve deel van Windpark Papenslagweg kan hierdoor worden gebruikt voor nieuwe (duurzame) initiatieven, al dan niet in de omgeving.

De initiatiefnemers hebben afgesproken dat zij gezamenlijk investeren en samen eigenaar worden van het windpark. Van de benodigde investeringen wordt negentig procent opgebracht door LochemEnergie en Pure Energie, in een volledig gelijke verhouding. De overige tien procent wordt opgebracht door Walow BV. De eigendomsverhoudingen volgen deze investeringsbijdragen, dus de uitkomst hiervan is dat via LochemEnergie en Walow BV een groot deel van het windpark in lokaal eigendom komt – conform het streven naar vijftig procent lokaal eigendom in het landelijke Klimaatakkoord.

Denk mee over het omgevingsfonds
Er komt een omgevingsfonds waarin een deel van de opbrengst van het windpark ter beschikking wordt gesteld aan de omgeving. Deze bijdrage is 0,50 euro per opgewekte megawattuur (MWh) per jaar, voor een periode van vijftien jaar. Ter indicatie: met naar verwachting circa 90.000 MWh per jaar is er dan ongeveer 45.000 euro per jaar beschikbaar voor de omgeving. Hoe het fonds wordt beheerd en waaraan het wordt besteed, willen we bespreken met de omgeving. Dit kan bijvoorbeeld goed worden besproken in de omgevingsraad. Het omgevingsfonds kan – ter illustratie - bijvoorbeeld worden benut voor de versterking van gemeenschappelijke voorzieningen, landschap of natuur of voor maatregelen of initiatieven op het gebied van duurzaamheid.
Als u ideeën of suggesties heeft voor het omgevingsfonds, kunt u contact met ons opnemen via info@windparkpapenslagweg.nl.