Provincie niet eens met collegebesluit Lochem op principeverzoek

02 februari 2024 Matthijs Oppenhuizen

In dit nieuwsbericht gaat het over de reactie van de provincie Gelderland op het besluit van het college van B en W van de gemeente Lochem op ons principeverzoek.

Provincie niet eens met collegebesluit Lochem op principeverzoek
De provincie Gelderland is het niet eens met het besluit van het college van B en W van de gemeente Lochem op ons principeverzoek. Dat principeverzoek hebben we in juni 2023 aan de gemeente Lochem gericht; we vroegen om medewerking van Lochem aan ons initiatief voor drie windmolens. De gemeente moet volgens de provincie enkele voorwaarden uit het besluit aanpassen, anders draagt de provincie de bevoegdheid voor dit windpark niet over aan de gemeente. Dat is de kern van een brief van de gedeputeerde van de provincie van 9 januari 2024 aan het college van B&W van Lochem.

Provincie: wachten op landelijke normen onnodig
Het college van B en W van de gemeente Lochem wil wachten totdat er landelijke normen zijn voor windmolens, dan aan de slag om eigen windbeleid vast te stellen en pas daarna een inhoudelijk besluit nemen over Windpark Papenslagweg. Meer daarover staat in onze nieuwsbrief van 29 november 2023

De Gelderse gedeputeerde zegt in de brief aan de gemeente dat wachten op landelijke normen niet nodig is. Ze verwijst naar een gesprek dat zij en twee wethouders van de gemeente op 25 september 2023 voerden. “Tijdens dit overleg is duidelijk gesteld dat het opstellen van lokaal beleid niet hoeft te wachten op de vaststelling van de landelijke windnormen”, zo staat in de brief aan de gemeente. “Dit lokaal beleid dient gereed te zijn als de landelijke normen zijn vastgesteld, waarna dit meteen in werking kan treden. Het lokale beleid is slechts ten dele afhankelijk van de exacte uitkomsten van de landelijke milieunormen en bovendien zijn deze normen in concept inmiddels bekend. Hierover zal voorafgaand aan de inwerkingtreding meer informatie naar buiten komen waarop kan worden geanticipeerd met de precieze verwoording van het lokale beleid. Ik wil daarom vragen de gestelde voorwaarden te wijzigen zodat ik vervolgens kan overgaan tot het overdragen van de provinciale bevoegdheid”, aldus de gedeputeerde.

Provincie onderstreept belang voortvarende aanpak Windpark Papenslagweg
De gedeputeerde wil verder dat de gemeente Lochem garandeert dat de gemeente Windpark Papenslagweg voortvarend ter hand neemt. Ze verwijst in de brief naar de doelstelling voor 2030 die is afgesproken tussen Rijk, provincies en gemeenten. “Zoals u weet is de doelstelling voor 35 TWh hernieuwbare energie op land in het landelijke Klimaatakkoord en ook in de RES Stedendriehoek gericht op het jaar 2030. Het ijkpunt voor de uiterste datum van vergunningverlening is gezet op 1 januari 2025. Om het maximale te doen om de genoemde doelstelling te behalen of te benaderen is, op een verantwoorde manier, snelheid in de benodigde energieprojecten nodig. Dit geldt ook voor het initiatief Windpark Papenslagweg. Vanuit ons als gemeentelijke en provinciale overheid is het daarom zaak om onnodige vertraging uit te sluiten”, zo staat in de brief van de provincie aan de gemeente. 

Nieuwe reactie van gemeente Lochem
Op 1 februari 2024 heeft de gemeente Lochem per brief gereageerd op de brief van de gedeputeerde. Daarin zegt de gemeente dat Lochem voortvarend en zorgvuldig het proces zal oppakken om te komen tot gemeentelijk windbeleid. Daarbij zegt de gemeente een realistische tijdsplanning te hanteren, maar in de brief wordt verder geen planning genoemd. Wel gaat de gemeente voorafgaand aan het vaststellen van de nieuwe landelijke normen aan de slag met het eigen beleid, zegt Lochem. Maar de gemeente zegt daarbij ook afhankelijk te zijn van de nationale en provinciale overheid voor wat betreft de randvoorwaarden.  

Bespreking in gemeenteraad Lochem
Het besluit van het Lochemse college stond op 15 januari 2024 op de agenda van de zogeheten beeldvormende tafel van de gemeenteraad van Lochem. Er waren die avond veel insprekers wat meer tijd kostte dan voor de vergadering was gepland. Daarom konden op 15 januari niet alle insprekers inspreken. Op 12 februari 2024 kunnen de overige insprekers inspreken en zal ook de gemeenteraad inhoudelijk over het collegebesluit vergaderen. 

De bijeenkomst van 15 januari kunt u hier terugkijken op de website van de gemeente Lochem.

De agenda en stukken voor de bijeenkomst van 12 februari – inclusief de brief van de provincie van 9 januari en de brief van de gemeente van 1 februari  – zijn hier te vinden op de website van de gemeente

Nog steeds geen antwoord op ons principeverzoek en voorwaarde provincie
Ook met de brief van 1 februari 2024 geeft de gemeente Lochem nog steeds geen (inhoudelijk) antwoord op ons principeverzoek en niet op de voorwaarde van de provincie. In ons principeverzoek vragen wij of de gemeente bereid is de planologische procedure(s) te doorlopen om Windpark Papenslagweg mogelijk te maken. De gedeputeerde vraagt in de brief van 9 januari om de garantie dat de gemeente Lochem dit windpark voortvarend ter hand neemt. Daarop geeft de gemeente geen antwoord.
 
Het is nu aan de provincie om te bepalen hoe om te gaan met dit standpunt van de gemeente. Volgens ons kan de provincie de bevoegdheid niet overdragen aan de gemeente, omdat de gemeente niet voldoet aan de voorwaarden die de provincie stelt. Wij vinden ook dat het gebrek aan voortgang vanuit de gemeente in tegenspraak is met de afspraken die zijn gemaakt in de RES 1.0, terwijl de provincie juist ook het belang van het uitvoeren van deze afspraken onderstreept. 

We houden u via onze nieuwsbrief op de hoogte van eventuele ontwikkelingen.