Brieven tussen gemeente en provincie vanwege ons principeverzoek

16 mei 2024 Matthijs Oppenhuizen

In dit nieuwsbericht gaat het over de brief van 4 april 2024 van de provincie Gelderland aan de gemeente Lochem over Windpark Papenslagweg. Verder staan we stil bij het antwoord van het college van B en W van Lochem op vragen van LochemGroen!. Tot slot lichten we onze conclusies op basis van alle informatie toe.

Brieven tussen gemeente en provincie vanwege ons principeverzoek
De afgelopen maanden stuurden de gemeente Lochem en provincie Gelderland elkaar enkele brieven over Windpark Papenslagweg. Daar schreven we over in eerdere nieuwsbrieven. Op 4 april 2024 stuurde de provincie wederom een brief aan de gemeente. Daarover gaat deze nieuwsbrief. Eerst vatten we samen wat hieraan vooraf ging.

In juni 2023 dienden we een principeverzoek in bij de gemeente Lochem met de vraag of de gemeente bereid is de planologische procedure(s) voor het windpark te doorlopen. In reactie daarop vroeg de gemeente in november 2023 aan de provincie Gelderland de bevoegdheid voor dit windpark, maar zei daarbij eerst eigen windbeleid te willen opstellen en daarmee te wachten totdat er nieuwe landelijke normen voor windmolens zijn. In reactie daarop zei de provincie in een brief aan de gemeente dat wachten op landelijke normen niet nodig is en dat voortgang van projecten zoals Windpark Papenslagweg belangrijk is vanwege de RES-doelstellingen van 2030. Verder is het windpark in januari en februari 2024 besproken in de gemeenteraad.

Omdat wij tot nu toe geen antwoord hebben van de gemeente op onze vraag uit het principeverzoek van juni 2023, dienden wij in maart 2024 een verzoek in bij de provincie. Tot nu toe is namelijk de provincie bij wet het bevoegd gezag voor dit windpark.

Voorwaarden van provincie voor overlaten bevoegdheid aan gemeente
Op 4 april 2024 stuurde de provincie Gelderland dus een nieuwe brief aan de gemeente Lochem over Windpark Papenslagweg. Samengevat staat in deze brief:

 • De provincie legt in de brief uit onder welke voorwaarden de provincie bereid is de bevoegdheid voor de vergunningverlening voor het windpark over te laten aan de gemeente.
 • Volgens de provincie heeft de gemeente aangegeven op korte termijn aan de slag te gaan met het opstellen van beleid voor grootschalige opwek.
 • De provincie is bereid haar bevoegdheid aan de gemeente over te laten zodra de gemeente is begonnen met de ruimtelijke procedure voor het windpark. Als de ruimtelijke procedure start, ontvangt de provincie graag het verzoek van de gemeente om van de provinciale bevoegdheid af te zien en deze aan de gemeente over te laten.
 • Volgens de provincie is het niet nodig dat Lochem wacht op de nieuwe landelijke normen voor windmolens om eigen beleid voor windmolens op te stellen. Het concept van de landelijke normen is al lange tijd bekend en er zijn volgens de provincie geen grote veranderingen te verwachten in de concept geluidsnormen. Ook de mogelijke afstandsnorm (die ook ter discussie staat) is volgens de provincie geen belemmering voor de gemeente om nu al beleid voor windmolens op te stellen.
 • Volgens de provincie zorgen duidelijke afspraken over de omgang met dit windinitiatief voor een betere samenwerking, voortgang in het proces en een snellere realisatie van de gezamenlijke RES-doelstelling. “Ook is snelle duidelijkheid van belang voor de initiatiefnemers die aan de slag zijn gegaan met de opgave die de overheid hen heeft gegeven. Bovenal komt het ten goede aan het voorkomen van een langdurige besluitvormingsprocedure vol onzekerheid en het zo spoedig mogelijk verschaffen van duidelijkheid aan de bewoners in het gebied”, zo staat in de brief.

U kunt de volledige brief hier lezen

Antwoord college B en W op raadsvragen LochemGroen!
Recent beantwoordde het college van B&W schriftelijke vragen van de fractie van LochemGroen! over Windpark Papenslagweg. Dit gebeurde nadat de gemeente de brief van 4 april 2024 van de provincie ontving. Hierin zegt het college van B en W onder andere:

 • Volgens de gemeente is er in juridische zin geen initiatief voor Windpark Papenslagweg, omdat wij geen officiële vergunningsaanvraag hebben ingediend.
 • Verwijzend naar de brief van de provincie van 4 april zegt het college van B en W “een schrijven van de provincie te hebben ontvangen waarin staat dat de gemeente Lochem het bevoegd gezag op zich mag nemen als er op enig moment een officiële aanvraag wordt ingediend”.
 • Het college heeft nog geen plan van aanpak voor windenergie, zo staat in het antwoord op de raadsvragen. “Doel is om in de loop van dit jaar de voorbereidingen te treffen voor een participatief traject rondom het opstellen van beleid. De gemeenteraad heeft besloten geen beleidskader wind vast te stellen voordat de landelijke milieunormen beschikbaar zijn. Na het vaststellen van de landelijke milieunormen wind (vermoedelijk medio 2025) wordt dit beleid zo spoedig mogelijk ter besluitvorming aan de raad aangeboden”, aldus het college van B en W. 

Het volledige antwoord van het college van B en W op alle vragen van LochemGroen! leest u hier

Onze conclusies
Op basis van de brief van 4 april van de provincie aan de gemeente en het antwoord van het college van B en W op de vragen van LochemGroen! trekken wij de volgende conclusies:

 • De gemeente zegt dat er geen initiatief is voor Windpark Papenslagweg. Toch heeft de gemeente in november 2023 al wel gevraagd of de provincie de bevoegdheid wil overlaten aan de gemeente. Dat is volgens ons tegenstrijdig met elkaar. Zeker nu de provincie in de brief zegt dat het overlaten van de bevoegdheid pas aan de orde is als de gemeente de ruimtelijke procedure voor het windpark begint.
 • Het college van B en W zegt dat wij geen vergunningsaanvraag hebben ingediend. Dat klopt. Wel hebben wij in juni 2023 een principeverzoek ingediend waarin we conform de provinciale Windladder expliciet vragen of de gemeente bereid is de ruimtelijke procedure(s) te beginnen. Zie ons principeverzoek van juni 2023 op onze website. Op die vraag hebben we tot nu toe geen inhoudelijk antwoord van de gemeente ontvangen.
 • Uit de brief van de provincie van 4 april 2024 blijkt volgens ons niet dat de provincie meent dat wij eerst een vergunningaanvraag moeten indienen voordat de gemeente de procedure kan beginnen. Het is heel gebruikelijk om eerst een principeverzoek zoals wij hebben gedaan in te dienen. Dat gebeurt op veel plekken in het land en ook in de provincie Gelderland voor windparken en andere projecten. 
 • De gemeente zegt in het antwoord op vragen van LochemGroen! nog geen plan van aanpak te hebben voor windenergie. De gedeputeerde benadrukt dat wachten op de landelijke normen hiervoor niet nodig is.
 • De gemeente heeft al met al tot nu toe geen uitspraak gedaan over de wenselijkheid van het initiatief Windpark Papenslagweg. 

Reactie van provincie op ons verzoek?
Onze hoofdconclusie is dat de provincie op dit moment nog steeds het bevoegd gezag is voor Windpark Papenslagweg. Sinds ons principeverzoek van juni 2023 hebben wij geen antwoord van de gemeente gekregen op onze hoofdvraag: wil de gemeente de procedure(s) beginnen voor Windpark Papenslagweg? Daarom hebben wij in maart 2024 een verzoek ingediend bij de provincie. Op dit verzoek is ook nog geen inhoudelijke reactie gekomen. We vinden dat de provincie nu als eerste aan zet is voor een inhoudelijke reactie op ons verzoek. 

Een precieze planning voor vervolgstappen kunnen wij vanwege bovenstaande nu nog niet geven. Onder andere via onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van eventuele ontwikkelingen.

Over onze nieuwsbrief van 21 maart 2024
Tot slot komen we nog terug op onze nieuwsbrief van 21 maart 2024. We hebben begrepen dat bepaalde teksten daarin de indruk kunnen wekken dat wij zeggen dat de wethouder van Lochem bewust niet de waarheid heeft gesproken. Dat is niet onze bedoeling geweest en benadrukken hierbij dat we dit niet hebben bedoeld met deze nieuwsbrief. We proberen via onze nieuwsbrief zoveel mogelijk feiten op een rij te zetten. Dat was ook ons doel van de nieuwsbrief van 21 maart.